Sunday, September 25, 2011

Madadala sa mga dala-dala

Anuman ang dahilan kailangang dalahin.
Hindi kailangang mabitin ang mga bitbitin.